Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443
Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.
Tel./faks. (8 343) 95181,
el. p. info@krsaules.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 190984913.

Strateginis planas

KAZLŲ RŪDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

2013-2018 m. STRATEGINIS PLANAS

ĮVADAS

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos (toliau tekste – Mokykla) strateginio plano tikslas – efektyviai organizuoti Mokyklos veiklą, telkti Mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo problemas, pasirinkti reikiamas Mokyklos veiklos kryptis, prioritetus, numatyti bei planuoti mokymo(si) kaitos pokyčius.

Strateginis planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų.

1. MOKYKLOS PRISISTATYMAS

Kazlų Rūdos pagalbinė mokykla – internatas įkurta 1962 m. birželio 4 dieną Švietimo ministro M. Gedvilo įsakymu Nr. 358. Tai buvo vienuolikta tokio tipo mokykla Respublikoje. 1973 metais pastatytas bendrabutis. 1992 metais pagalbinė mokykla – internatas pervardintas į Kazlų Rūdos specialiąją internatinę mokyklą. Nuo 1992 metų mokykloje veikia lavinamosios klasės, priimami vaikai, kurie dėl vidutinio ar žymaus intelekto atsilikimo negali mokytis bendrojo lavinimo mokyklose. 2005 metais mokyklos pavadinimas pakeistas į Kazlų Rūdos specialioji mokykla. 2012 metais mokykla šventė 50 metų jubiliejų.

2013 m. sausio 1 d. duomenimis mokykloje mokosi 63 sutrikusio intelekto mokiniai. Kompleksiniai sutrikimai nustatyti 28 mokiniams. Mokiniai yra ugdomi pagal individualizuotas Bendrąsias programas. 18 mokinių likę be tėvų globos. Mokykloje sukomplektuota 10 klasių komplektų.

Mokyklos prioritetinė veiklos sritis – sveikatos stiprinimas. 2010 – 2012 m. mokykloje nuosekliai įgyvendinta sveikatos stiprinimo ir prevencijos programa ,,Sveikuoliai“ bei projektai „Saugus, kai žinau!“, „Mes galim tai padaryti kartu“ ,,Sveikata dovana, padovanok ją sau ir kitam‘‘. 2012 m. balandžio 18 d. Mokykla prisijungė prie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo.

Įgyvendinant užsibrėžtus tikslus Mokykloje organizuojami įvairūs sveikatą ugdantys renginiai (seminarai, paskaitos, diskusijos, konkursai, akcijos, šventės, išvykos, žygiai, ekskursijos ir kt.). Į sveikatinimo veiklą siekiama įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių. Vieni iš įdomiausių renginių: talka miške „Mes miško bičiuliai“, sporto varžybos „Sveikuoliai“, pramoginis renginys „Šauniausiųjų šauniausieji“, sporto renginys „Kvadrato olimpinis judėjimas“.

Kasmet mokykloje vyksta jau tradiciniais tapę sveikatos stiprinimo renginiai: „Sveikatos ir sporto dienos“, „Pasaulinės dienos be tabako renginiai“, „Žemės diena“, „Pasaulinė vaikų gynimo diena“, „Tolerancijos diena“, „AIDS diena“, „Sveikos mitybos diena“, „Sveikatingumo savaitė“, „Rudens sporto šventė“, žygis, kurio metu tvarkomi pirmojo pasaulinio karo karių kapai.

Paskaitos įvairiomis sveikatos stiprinimo temomis: „Sveika mityba“, „Fizinis aktyvumas“, „Mesk laimėsi - nepradėk nugalėsi!“, „Gyvenu ne tam, kad valgyčiau, o valgau tam, kad gyvenčiau“, „Atsakingai žvelk į lytinius santykius“, „Sielos, kūno ir aplinkos švara“. Pokalbiai: „ Priklausomybių ligos, kas tai?“, „Skausmas ir džiaugsmas metrais“, „Pyktis, kas tai?“, Kaip konstruktyviai spręsti konfliktus?“, „Mano vertybės“. Mokykloje lankosi ir skaito paskaitas aktualiomis sveikatos stiprinimo ir tausojimo temomis sveikatos specialistai. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatą ir periodiškai juos aptaria ir apibendrintus pristato mokyklos bendruomenei. Mokykloje nuolat vykdoma traumų apskaita, analizė ir prevencija. Mokykloje aktyviai veikia vaiko gerovės komisija. Mokiniai aktyviai dalyvauja sportinėje veikloje.

2. SITUACIJOS ANALIZĖ

Vidaus išteklių analizė

Materialieji ištekliai. Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos naudojamas žemės sklypas sudaro – 1,1039 ha., žemės sklypo ūkio naudmenų našumas 40 balų, kadastriniai duomenys fiksuoti 2002 metais. Mokyklos teritorijoje esančio aikštyno būklė – nepatenkinama. Kazlų Rūdos specialioji mokykla naudojasi 8 pastatais, kurių bendras plotas 2987,1 kv/m. Mokykloje įrengta kino salė, sporto kambarys, biblioteka, valgykla, logopedo, psichologo kabinetai. Mokyklos pastatų būklė ir aplinka reikalauja renovacijos. 2013 metais Mokykloje bus pakeisti langai. Mokykla turi dvi transporto priemones.

Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje dirba 30 pedagoginių darbuotojų: 17 mokytojų, 8 auklėtojai, 2 psichologai, socialinis pedagogas. Iš jų 2 mokytojai metodininkai, 1 vyresnysis mokytojas, 6 vyresnieji specialieji pedagogai, 12 neatestuotų mokytojų. Vidutinis pedagoginis darbo stažas 15 metų. 27 aptarnaujančio personalo darbuotojai atliekantys savo pareigybines funkcijas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, keliamus asmeniui priimtam tas pareigas atlikti.

Organizacijos struktūra. Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos steigėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Mokyklai vadovauja direktorius. Veiklą organizuoja pavaduotojas ugdymui ir pavaduotojas ūkio reikalams. Specialiojoje mokykloje veikia savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, pedagogų metodinis būrelis.

Finansiniai ištekliai. Mokyklos veikla finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų ir ūkio lėšų iš valstybės biudžeto. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų finansavimą, rėmėjų ir 2 procentų paramą.

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė

Stiprybės

 • ugdymo turinys individualizuojamas ir diferencijuojamas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, amžių, poreikius, galimybes, kompetencijų ugdymą;

 • kryptinga profesinio švietimo veikla;

 • profesionalią pagalbą teikia specialistų komanda;

 • užtikrintas moksleivių pavėžėjimas;

 • net ir nesant gerai sporto bazei, pakankamai geri mokyklos sportiniai pasiekimai;

 • mokykla įsitraukus į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą;

 • minimali darbuotojų kaita.

Silpnybės

 • silpna mokinių mokymosi motyvacija;

 • neigiamas visuomenės požiūris į specialiąsias mokyklas bei intelekto sutrikimą turinčius vaikus;

 • be pateisinamos priežasties praleidžiamos pamokos;

 • nepakankamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, rėmėjais;

 • tobulintinas neformalus ugdymas;

 • nepakankama mokyklos materialinė bazė;

 • trūksta gerosios patirties sklaidos tradicijų.

 

Galimybės

 • daugiau dėmesio skirti vidaus struktūros ir ugdymo organizavimo tobulinimui, atsižvelgiant į mokyklos specifiką;

 • mokyklos modernizavimas bei kitas aprūpinimas kurs naujas ugdymo(si) aplinkas ir atnaujins senąsias, o tai užtikrins geresnę ugdymo(si) kokybę;

 • mūsų sukaupta patirtis ir dirbantys specialistai turi galimybę geriausiai užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymąsi.

Grėsmės

 • neaiški specialiųjų mokyklų ateitis, todėl mokykla nėra tikra dėl savo perspektyvų;

 • nepakankamas mokyklos finansavimas gali neleisti spręsti strateginių mokyklos uždavinių;

 • sutrikusio intelekto mokinių nepagrįsta integracija į bendrojo ugdymo mokyklas turi lemiamos įtakos mokinių skaičiaus mažėjimui mokykloje, todėl dalis mokytojų gali netekti darbo.

 

3. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA
Vizija
– nuolat tobulėjanti, bendradarbiaujanti, atvira visiems specialiųjų poreikių asmenims, sveikatos tradicijas puoselėjanti, svetinga mokykla.

Misija – įgyvendinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą pagal individualizuotas Bendrąsias programas, atitinkančias vaiko prigimtines galias. Padėti mokiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, formuoti įgūdžius, būtinus tolimesniam gyvenimui ir mokymuisi bei integracijai į visuomenę.

Mokyklos filosofija – diena be mokslo – tuščiai praleista diena.

4. MOKYKLOS STRATEGINIAI VEIKLOS TIKSLAI:

 • Kurti sveikatai palankią darbo ir mokymosi aplinką Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje.

 • Tobulinti neformalaus ugdymo organizavimą.

 • Gerinti mokyklos įvaizdį ir viešuosius ryšius.

5. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS

I PROGRAMA. SVEIKATAI PALANKIOS DARBO IR MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS.

TIKSLAS – Kurti ir tobulinti saugią, sveikatai palankią mokyklos aplinką .

Uždaviniai:

 1. Sukurti sveikas ir patrauklias mokymosi, darbo ir poilsio sąlygas mokyklos bendruomenės nariams.

 2. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.

 3. Gerinti psichosocialinį klimatą mokykloje.

Uždavinys

Priemonės

Rodiklis, rezultatas

Terminai

Vykdytojai

Lėšų šaltiniai

1. Mokyklos erdvių optimizavimas.

 

 

 

 

 

 

 

1. Mokyklos teritorijos gerinimas.

Sutvarkyti mokyklos teritorijoje esantys želdiniai (apgenėtos, atnaujintos gyvatvorės, įrengtas naujas alpinariumas).

2013-2014 m.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Aplinkos,

rėmėjų lėšos.

2. Bendrų Mokyklos patalpų gerinimas.

Pakeisti langai, atnaujinti bendrabučio kambariai, klasės (išdažytos sienos, pakeistos grindys).

2013-2018 m.

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Aplinkos,

rėmėjų, projektų lėšos.

3. Darbuotojų aprūpinimas reikalingomis darbo priemonėmis.

Visi darbuotojai aprūpinti reikalingomis darbo priemonėmis (vadovėliai, kanceliarinės priemonės ir pan.).

2013-2018 m.

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Mokinio krepšelio lėšos.

 

4. Naujų bendrų poilsio zonų įrengimas mokykloje.

Naujai įrengti: poilsio kambarys, žaidimų kambarys, televizijos kambarys, relaksacijos kambarys.

2014-2018 m.

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Aplinkos, projektų, rėmėjų lėšos.

2. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.

1. Sveikatos ugdymas integruojamas į bendrojo ugdymo dalykus.

Sveikatos ugdymas integruojamas į biologijos, kūno kultūros, gamtos ir žmogaus, technologijų bendro ugdymo programas.

2013-2014 m.

Mokytojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams.

 

 

2. Sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimas.

Įgyvendintos penkios sveikatingumo programos

2013-2018 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokinio krepšelio lėšos.

 

3. Prevencinės veiklos (smurto, patyčių, žalingų įpročių, narkomanijos ir kt.) organizavimas.

Iš 30, laikotarpio pabaigoje apklaustų, mokinių žalingų įpročių turinčių skaičius nepadidės.

2013-2018 m.

Psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, socialinis pedagogas.

 

4. Pagalbos teikimas, pageidaujantiems atsisakyti žalingų įpročių.

1-2 mokiniai per metus.

 

Psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, socialinis pedagogas.

 

5. Organizuojami mokyklos bendruomenės, bendri su kitomis institucijomis, sportiniai, kultūriniai, sveikatingumo ir kiti renginiai.

Bent vienas renginys per metus.

2013-2018 m.

Sveikatos stiprinimo veiklos organizacinė grupė.

 

Projektų lėšos.

3. Gerinti psichosocialinį klimatą mokykloje.

 

1. Efektyviai sprendžiamos problemos, susijusios su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokinio poreikių tenkinimas, saugumo užtikrinimas, socialinė adaptacija).

Apklausos būdu nustatoma, kad išsprendžiamos problemos tenkina 75 proc. ugdymo procese tiesiogiai dalyvaujančių žmonių.

2015,2017 m.

Mokyklos pedagogai, specialistai.

Mokinio krepšelio lėšos.

 

2. Vykdoma mokinių pamokų nelankymo prevencija.

Įgyvendintas pamokų lankomumo gerinimo veiksmų planas; 20 proc. pagerėjęs pamokų lankomumas.

2013-2018 m.

Mokyklos Vaiko gerovės komisija

 

 

3. Bendradarbiavimo tarp mokyklos darbuotojų, mokytojų ir mokinių gerinimas.

Kasmet suorganizuoti 2-3 seminarai, mokymai, užsiėmimai pedagoginėmis, psichologinėmis temomis.

2-3 bendros pedagogų ir mokinių išvykos ir šventės.

2013-2018 m.

Sveikatos stiprinimo veiklos organizacinė grupė.

 

Mokinio krepšelio lėšos,

projektų lėšos.

II PROGRAMA. NEFORMALAUS UGDYMO TOBULINIMAS.

TIKSLAS – Sudaryti palankią bei saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai.

Uždaviniai:

1. Skatinti neformaliojo ugdymo organizavimo formų įvairovę.

2. Skatinti mokinių savarankiškumą ir kūrybiškumą, plėtoti mokinių kompetencijas.

Uždavinys

Priemonės

Rodiklis, rezultatas

Terminai

Vykdytojai

Lėšų šaltinis

1. Skatinti neformaliojo ugdymo organizavimo formų įvairovę.

 

1. Atlikti neformalaus ugdymo analizę.

Nustatyti poreikiai.

 

2013 m. gegužės – birželio mėn.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymo reikalams

 

2. Parengti ir vykdyti neformalaus ugdymo programas.

Parengtos ir vykdomos 7-8 neformalaus ugdymo programos per metus.

2013-2018 m.

Programų ir renginių vadovai.

 

2. Skatinti mokinius dalyvauti įvairioje neformaliojo ugdymo veikloje: būreliuose, projektuose, renginiuose, konkursuose.

.

1. Siūlomos veiklos įvairovė, leidžia mokiniams pasirinkti veiklą pagal jų poreikius, interesus, galimybes ir norus.

70 proc. mokinių dalyvauja neformalaus ugdymo veikloje.

2014-2018 m.

Programų ir renginių vadovai.

Mokinio krepšelio, rėmėjų, projektų lėšos

2. Taikomi aktyvaus mokymo metodai, išvykos, ekskursijos.

2-3 išvykos, ekskursijos per metus.

2013-2018 m.

Programų vadovai.

Mokinio krepšelio, rėmėjų, projektų lėšos

3. Mokinių saviraiškos plėtra.

Laimėtų prizinių vietų skaičius varžybose, konkursuose; sėkmingas atstovavimas mokyklai.

2013-2018 m.

Programų vadovai.

 

 

III PROGRAMA. MOKYMO ĮVAIZDIS IR VIEŠIEJI RYŠIAI.

TIKSLAS – gerinti mokyklos įvaizdį ir viešuosius ryšius.

Uždaviniai:

 1. Puoselėti savitą organizacijos kultūrą ir plėtoti bendruomeniškumą.

 2. Skleisti informaciją apie vykdomą veiklą Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje.

 

Uždaviniai

Priemonės

Rodiklis, rezultatas

Terminai

Vykdytojai

Lėšų šaltiniai

1. Puoselėti savitą organizacijos kultūrą ir plėtoti bendruomeniškumą.

1. Pažintinės kultūrinės veiklos organizavimas.

1-2 ekskursijos, kelionės, išvykos per metus.

2014-2018 m.

Mokytojai, auklėtojai, socialinis pedagogas.

Mokinio krepšelio, rėmėjų, projektų lėšos

2. Senųjų tradicijų puoselėjimas ir naujų kūrimas.

Apklausos būdu nustatoma, kad 85 proc. mokyklos bendruomenės narių pritaria ir palaiko mokyklos tradicijas.

2015,2018 m.

Administracija.

 

 

 

3. Organizuoti bendrus renginius su tėvais ir vietos bendruomene.

1-2 per metus bendrai įgyvendinti renginiai.

2013 - 2018 m.

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Rėmėjų lėšos.

 

4. Rėmėjų pritraukimas.

Pasirašyta bent 1 sutartį per metus.

2013 - 2018 m.

Direktorius.

 

 

2. Skleisti informaciją apie vykdomą veiklą Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje.

 

1. Skleisti informaciją aktualiais klausimais Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos tinklalapyje www.kazluspec.lt .

Reguliarus informacijos pateikimas mokyklos tinklalapyje.

2013 - 2018 m.

Administracija,

kompiuterių priežiūros specialistas.

Aplinkos lėšos.

 

2. Veiklos viešinimas žiniasklaidoje.

Kasmet bent vienas straipsnis vietinėje spaudoje.

2013 - 2018 m.

Administracija.

 

 

6. LAUKIAMI REZULTATAI

Įgyvendindama strateginį planą, mokykla taps saugia, nuolat tobulėjančia, sveikatos tradicijas puoselėjančia, draugiška visiems bendruomenės nariams. Stipri vertybių sistema, geras mokyklos mikroklimatas, saugi ir sveikatai palanki darbo aplinka, darnus ir kvalifikuotas kolektyvas bei gera ugdymo kokybė, efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas stiprins mokyklos pozicijas. Gerės mokinių pasiekimai, socialinė kompetencija, plėsis akiratis, mažės mokinių turinčių žalingų įpročių skaičius. Pagerės pamokų lankomumas 20 proc. Racionaliai bus naudojami finansiniai ir žmoniškieji resursai, komplektuojant klases, peržiūrint darbo krūvius, tvarkant darbo aplinką. Bendruomenės nariai bus aktyviau įtraukiami į mokyklos veiklą.

7. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra vyks visą numatytą laikotarpį visais lygiais. 2013-2018 m. strateginiam planui įgyvendinti bus rengiamos metinės veiklos programos, atsižvelgiant į jų įgyvendinimo lygį strateginis planas gali būti koreguojamas. Strateginis planas bus pristatytas mokyklos bendruomenei, tokiu būdu visi turės galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, teikti siūlymus bei pageidavimus. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai stebės ir vertins, kaip Mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, kaip darbuotojai vykdo pavestas užduotis, ar vykdomos priemonės yra efektyvios, reikalui esant strateginio plano darbo grupė koreguoja strateginį veiklos planą. Vyriausias buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai naudojamos lėšos.