Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Mokyklos specialistų teikiamos paslaugos

LOGOPEDAS

- Teikia logopedinę korekcinę pagalbą vaikams, turintiems pažinimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

- Konsultuoja vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, tėvus ir klasėje dirbančius pedagogus.

- Vykdo informacijos apie kalbos korekciją sklaidą.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

- Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais. Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymo motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

- Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia  siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią aplinką.

- Kartu su mokyklos personalu, socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

PSICHOLOGAS

- Įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokinio tėvais, globėjais ir pedagogais.

- Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus, globėjus šių problemų sprendimo klausimais.

- Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

- Vykdo užkrečiamų ir neužkrečiamų ligų epidemiologijos principus, priežiūros pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus.

- Seka vaiko organizmo vystymosi  anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystymuisi.

- Savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę rengia sveikatinimo veiklos programas.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

- atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.

- numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius .

- pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti pagrindinio ugdymo programas.

KINEZITERAPEUTAS

– gebantis diagnozuoti judėjimą ribojančius veiksnius ir galintis pasiūlyti sutrikusio mobilumo atkūrimo būdus. Savo darbe kineziterapeutai koreguoja ir apsaugo nuo daugelio fizinių problemų, nulemtų sporto, darbinės traumos. Ta pat ligų ir traumų prevencija, sveikos gyvensenos skatinimas ir mokymas, siekiant vystyti, palaikyti ir (ar) atkurti optimalias judėjimo ar kitas funkcines galimybes.