Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. info@krsaules.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Mokyklos specialistų teikiamos paslaugos

LOGOPEDAS

- Teikia logopedinę korekcinę pagalbą vaikams, turintiems pažinimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

- Konsultuoja vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, tėvus ir klasėje dirbančius pedagogus.

- Vykdo informacijos apie kalbos korekciją sklaidą.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

- Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais. Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymo motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

- Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia  siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią aplinką.

- Kartu su mokyklos personalu, socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

PSICHOLOGAS

- Įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokinio tėvais, globėjais ir pedagogais.

- Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus, globėjus šių problemų sprendimo klausimais.

- Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

- Vykdo užkrečiamų ir neužkrečiamų ligų epidemiologijos principus, priežiūros pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus.

- Seka vaiko organizmo vystymosi  anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystymuisi.

- Savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę rengia sveikatinimo veiklos programas.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

- atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.

- numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius .

- pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti pagrindinio ugdymo programas.